Home คณะกรรมการชมรมฯ

คณะกรรมการชมรมอนุรักษ์และพัฒนาน้ำมันมะพร้าว

แห่งประเทศไทย ประจำปี พ.ศ.2563-65
(ปรับปรุง เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2563)

คณะกรรมการที่ปรึกษา อธิบดีกรมวิชาการเกษตร
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพืชสวน
ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยพืชสวนชุมพร
นพ.ดร. วิศาล เยาวพงศ์ศิริ
พญ. ลำดวน วงศ์สวัสดิ์
รศ.ดร.นัยพินิจ คชภักดี
นายปานเทพ พัวพงษ์พันธ์
นายไกร มาศพิมล
ประธาน ดร. ณรงค์ โฉมเฉลา
รองประธานคนที่ 1 นายสมชาย วัฒนโยธิน
รองประธานคนที่ 2 นางปิยนุช นาคะ
เลขาธิการ นางวิไลวรรณ ทวิชศรี
ผู้ช่วยเลขาธิการ นางสาวสุภาพร ชุมพงษ์
เหรัญญิก นางจิตประไพ มีสวย
ผู้ช่วยเหรัญญิก นางมาลัย ชมเชย
นายทะเบียน นางสาวทิพยา ไกรทอง
ผู้ช่วยนายทะเบียน นางสาววิภา เกษมสินธุ์
ประชาสัมพันธ์ นางสาววิไลศรี ลิมปพยอม
ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์ นางสาววิลาสินี โฆษจัทร
สาราณียกร นางวิไลวรรณ ทวิชศรี
ผู้ช่วยสาราณียกร นางสาวหยกทิพย์ สุดารีย์
ทัศนศึกษา นางปิยนุช นาคะ
ผู้ช่วยทัศนศึกษา นางสาวสุภา ศรกาญจน์
กรรมการภูมิภาค นายไพฑูรย์ เกษมสุขมาโนช (ภาคตะวันออก)
นางกานดา แสงมณี (ภาคเหนือ)
กรรมการกลาง นพ.กรภัทร มยุระสาคร นพ.มงคล  มาเจริญรุ่งเรือง
นายพงศ์พิสุทธิ์ เกียรติวรางกูร นายเกียรติศักดิ์ เทพผดุงพร
นายสุรเดช นิลเอก นายรุจน์ สุวรรณเสรีเกษม
นายพิศิษฐ์ วีระไวทยะ นางสาวนิพา  เดชมา
ดร. ประเทืองศรี สินชัยศรี นายเทอดศักดิ์ เกียรติสุขเกษม
นายศิวเรศ อารีกิจ นางสาวชญาภา วณิชยจินดา
นายประวิทย์ เทพนุ้ย นางสาวสารภี ยวดยง
นายชัยคณุตม์ เฉยทอง นายวรวัฒน์ ชิ่นปิ่นเกลียว
นางสุวรรณา  ทองเนียม นางสุภาภรณ์ สาชาติ
นางอัจฉรา นิลเลื่อม นางนวลศรี โชตินันทน์

 

 ที่ตั้งสำนักงานของชมรม ตั้งอยู่ที่สถาบันวิจัยพืชสวน กรมวิชาการเกษตร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 02-9405484-5 ต่อ 117 , 118, 135 โทรสาร 02- 5614667

 
ลิขสิทธิ์ © 2022 ชมรมอนุรักษ์และพัฒนาน้ำมันมะพร้าวแห่งประเทศไทย. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
Joomla! เป็นซอฟท์แวร์เสรีภายใต้ลิขสิทธิ์ GNU/GPL License.
เว็บนี้ขับเคลื่อนด้วย จูมล่าลายไทย
 
ป้ายโฆษณา