Home ระเบียบข้อบังคับชมรมฯ

ระเบียบข้อบังคับ

ชมรมอนุรักษ์และพัฒนาน้ำมันมะพร้าวแห่งประเทศไทย

หมวด 1

ข้อความทั่วไป

1. ชื่อชมรม ชมรมนี้ ชื่อว่า “ ชมรมอนุรักษ์และพัฒนาน้ำมันมะพร้าวแห่งประเทศไทย” ใช้อักษรย่อว่า “ ชอพม.” มีชื่อภาษาอังกฤษว่า “Conservation and Develop-ment of Coconut Oil of Thailand Forum” ใช้อักษรย่อว่า “CDCOT”

2 . เครื่องหมายชมรม เครื่องหมายชมรม เป็นรูปสามเหลี่ยมด้านเท่า ภายในรูปสามเหลี่ยม มี ภาพต้นมะพร้าวอยู่ตรงกลาง ด้านซ้ายเป็นรูปผลมะพร้าว ด้านขวาเป็นรูปขวด น้ำมัน มะพร้าว ใต้ฐานสามเหลี่ยม มีชื่อชมรมเป็นภาษาไทย “ ชมรมอนุรักษ์ และพัฒนา น้ำมันมะพร้าวแห่งประเทศไทย ” ด้านบนที่เหลือ สองด้านมีชื่อชมรม เป็นภาษา อังกฤษ “Conservation and Development of Coconut Oil of Thailand Forum ” ลักษณะสามเหลี่ยม ด้านเท่า หมายความว่าชมรม ให้ความสำคัญเท่า ๆ กัน แก่องค์กร สามองค์กร คือผู้ประกอบการผลิต นักวิชาการ และ ผู้บริโภคน้ำมันมะพร้าว

3. ที่ตั้งสำนักงาน สำนักงานของชมรม ตั้งอยู่ที่สถาบันวิจัยพืชสวน กรมวิชาการเกษตร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 02-9405484-5 ต่อ 117 , 118, 135 โทรสาร 02- 5614667

4. วัตถุประสงค์ ชมรมผู้พิทักษ์น้ำมันมะพร้าวแห่งประเทศไทย เป็นชมรมที่ไม่เกี่ยวกับ การเมือง และมีวัตถุประสงค์ดังนี้

4.1 เพื่อส่งเสริม เสาะหา พัฒนา และสนับสนุนความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีการผลิตน้ำมันมะพร้าว

4.2 เป็นแหล่งแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับน้ำมันมะพร้าวระหว่างผู้ประกอบการผลิตน้ำมันมะพร้าว นักวิชาการ และผู้สนใจอื่น ๆ

4.3 เป็นแหล่งบริการความรู้เรื่องน้ำมันมะพร้าว ให้แก่ประชาชน และองค์กร ต่าง ๆ ทั้งราชการและเอกชน

4.4 เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์ ในการวิจัย ค้นคว้า การผลิต มาตรฐาน และการจำหน่ายน้ำมันมะพร้าว

4.5 ส่งเสริมความสามัคคีระหว่างสมาชิก

 

หมวด 2

สมาชิกภาพ

5. ประเภทสมาชิก สมาชิกของชมรมมี 5 ประเภท คือ

5.1 สมาชิกสามัญ ได้แก่ผู้ประกอบการผลิตน้ำมันมะพร้าว นักวิชาการ ผู้จำหน่ายน้ำมันมะพร้าว เกษตรกร และผู้สนใจน้ำมันมะพร้าวทั่วไป

5.2 สมาชิกวิสามัญ ได้แก่นักเรียน นิสิต นักศึกษา ซึ่งสนใจน้ำมันมะพร้าว

5.3 สมาชิกอุปถัมภ์ ได้แก่บุคคล องค์กร บริษัท ห้างร้าน ที่เห็นความสำคัญของน้ำมันมะพร้าวต่อสุขภาพและความงามของประชาชนชาวไทย และเศรษฐกิจของประเทศ

5.4 สมาชิกนิติบุคคล ได้แก่นิติบุคคลผู้ประกอบการผลิต และจำหน่ายน้ำมันมะพร้าว

5.5 สมาชิกกิตติมศักดิ์ได้แก่บุคคลหรือองค์กรที่กรรมการบริหารของชมรม ลงมติเป็นเอกฉันท์ เชิญให้เป็นสมาชิกกิตติมศักดิ์ เพื่อเป็นเกียรติแก่ชมรม

6. การสมัครเข้าเป็นสมาชิก

6.1 บุคคลหรือองค์กรตามข้อ 5.1 - 5.4 ประสงค์จะสมัครเข้าเป็นสมาชิกของชมรม ให้ยื่นใบสมัครตามแบบ และวิธีการของชมรม พร้อมด้วยค่าธรรมเนียม และ/หรือค่าบำรุง ต่อเลขาธิการของชมรม

6.2 สำหรับสมาชิกกิตติมศักดิ์ ให้มีการเสนอชื่อเพื่อขอมติจากคณะกรรมการ ชมรม

7. ค่าธรรมเนียมและค่าบำรุง

7.1 ค่าธรรมเนียมแรกเข้าของสมาชิกสามัญ รายละ 100 บาท สมาชิกประเภทอื่น ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมแรกเข้า

7.2 สมาชิกสามัญ เสียค่าบำรุงปีละ 200 บาท

7.3 สมาชิกวิสามัญ เสียค่าบำรุงปีละ 50 บาท

7.4 สมาชิกอุปถัมภ์ เสียค่าบำรุงไม่ต่ำกว่าปีละ 2,000 บาท

7.5 สมาชิกนิติบุคคล เสียค่าบำรุงไม่ต่ำกว่าปีละ 2,000 บาท

7.6 สมาชิกกิตติมศักดิ์ ไม่ต้องเสียค่าบำรุง การชำระค่าบำรุง ให้ถือตามปีปฏิทิน

8. การขาดจากสมาชิกภาพ สมาชิกของชมรมจะขาดจากสมาชิกภาพเมื่อ

8.1 ตาย

8.2 ลาออก

8.3 ทำความเสื่อมเสีย และไม่เคารพต่อระเบียบข้อบังคับของชมรม และที่ประชุมใหญ่ลงคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งให้ขาดจากสมาชิกภาพ

8.4 ขาดการส่งค่าบำรุง และเพิกเฉยต่อหนังสือเตือนของชมรม

9. สิทธิของสมาชิก

9.1 สิทธิได้รับเอกสารของชมรม เช่นข่าวสาร วารสาร เอกสารทางวิชาการ รายงานการประชุม เอกสารเผยแพร่ ฯลฯ ทึ่จัดทำโดยชมรม

9.2 สิทธิเข้าร่วมประชุมทางวิชาการ ร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ที่ชมรมจัดขึ้น ตาม กฎเกณฑ์ที่กำหนดขึ้น

9.3 สิทธิเข้าร่วมประชุมใหญ่ และการอภิปรายในปัญหาหรือญัตติใดๆ เพื่อ ความก้าวหน้าของชมรม

10. หน้าที่ของสมาชิก

10.1 ส่งเสริมและปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ของชมรม

10.2 ช่วยเหลือและรักษาเกียรติคุณของชมรม

10.3 ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของชมรม

10.4 ให้ความร่วมมือในการดำเนินกิจกรรมของชมรม

หมวด 3

การบริหารชมรม

11. คณะกรรมการชมรม ให้มีกรรมการชมรมเพื่อบริหารกิจการชมรม อันประกอบด้วยคณะกรรมการบริหารไม่เกิน 25 คน คือประธาน รองประธาน เลขาธิการ เหรัญญิก นายทะเบียน สาราณียกร และส่วนที่เหลือเป็นที่ปรึกษา และกรรมการกลาง กรรมการชมรม อาจดำรงตำแหน่งใด ๆ ได้มากกว่า 1 ตำแหน่ง

12. การเลือกกรรมการชมรม ให้ที่ประชุมใหญ่สามัญ ดำเนินการเลือกตั้งประธาน โดยการเสนอชื่อ และมีสมาชิกรับรองอย่างน้อย 5 ท่าน และเป็นมติเสียงส่วนมากของที่ประชุมใหญ่ แล้วให้ประธาน จัดตั้งคณะกรรมการชมรม

13. การขาดจากตำแหน่งของกรรมการชมรม

13.1 ตาย

13.2 ลาออก

13.3 ที่ประชุมใหญ่ลงมติไม่ไว้วางใจ

13.4 ออกตามวาระที่กำหนด

13.5 ขาดจากการเป็นสมาชิก

14. หน้าที่และอำนาจของกรรมการชมรม

14.1 บริหารชมรม ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์

14.2 ตั้งกรรมการที่ปรึกษา เจ้าหน้าที่ชมรม และอนุกรรมการเฉพาะกิจ ตามความเหมาะสม

14.3 ดำรงตำแหน่งคราวละ 2 ปี และหากกรรมการชมรมว่างลง ให้เลือกกรรมการให้เต็มตามจำนวนที่ว่างลง

14.4 ให้กรรมการชุดเก่ารักษาการณ์ จนกว่ากรรมการชุดใหม่เข้าบริหาร งาน แต่ไม่เกิน 30 วัน หลังจากที่กรรมการชุดใหม่ได้รับเลือกตั้ง

15. ประธานและรองประธาน ประธานชมรม มีหน้าที่ควบคุมการบริหารงานของชมรม ให้เป็นไปตามระเบียบ และวัตถุประสงค์ และทำหน้าที่ประธานในการประชุมคณะกรรมการชมรม และการประชุมใหญ่ รองประธาน มีหน้าที่ปฏิบัติงานแทนประธานเมื่อประธานไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ หรือเมื่อได้รับมอบหมายจากประธาน

16. เลขาธิการ มีหน้าที่ติดต่อกับสมาชิก และบุคคลภายนอกในกิจการทั่ว ๆ ไป รักษาระเบียบข้อบังคับของชมรม นัดประชุมคณะกรรมการชมรม บันทึกการประชุม รักษาเอกสารของชมรม และดำเนินกิจกรรมทั่ว ๆ ของชมรม ตามมติของคณะ กรรมการชมรม

17. เหรัญญิก มีหน้าที่รับและจ่ายเงินของชมรม ควบคุมและจัดทำบัญชีของชมรม รวม ทั้งรับผิดชอบการเก็บรักษาเงินสดไว้สำรองจ่าย ได้ไม่เกิน 5,000 บาท การสั่งจ่ายเงินของชมรม เป็นอำนาจของบุคคล 2 กลุ่ม คือ (1) ประธาน หรือรองประธาน (2) เหรัญญิก หรือเลขาธิการ

18. นายทะเบียน มีหน้าที่รวบรวม และรักษาทะเบียนสมาชิก และทำหน้าที่อื่น ๆ ที่เกี่ยว กับงานทะเบียน

19. สาราณียกร มีหน้าที่จัดทำเอกสารของชมรม

20. เอกสารของชมรม โดยอาศัยมติของคณะกรรมการชมรม ให้สารารียกรจัดทำเอกสารต่างๆ เช่น

20.1 ข่าวสารและ/หรือวารสารชมรม อย่างน้อยปีละ 2 ฉบับ

20.2 เอกสารวิชาการ และหรือเอกสารเผยแพร่ อย่างน้อยปีละ 1 ฉบับ

20.3 ให้สาราณีกร ร่วมกับนายทะเบียน จัดส่งเอกสารให้แก่สมาชิก และเป็นอภินันทนาการแก่บุคคลที่เห็นสมควร

หมวด 4

การประชุม

21. การประชุมใหญ่สามัญประจำปี

21.1 ให้มีการประชุมใหญ่สามัญ ปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้คณะกรรมการชมรมแถลงกิจการ และงบดุล แก่สมาชิก โดยมีจดหมายถึงสมาชิกไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนการประชุม

21.2 ทุก ๆ 2 ปี ให้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ แทนชุดเก่าที่ หมดวาระไป

21.3 องค์ประชุม ต้องประกอบด้วยสมาชิกไม่ต่ำกว่า 20 คน ถ้าสมาชิกไม่ครบ ให้เรียกประชุมใหม่ ภายใน 30 วัน และถือว่าครบองค์ประชุม ไม่ว่า จะมีสมาชิกมาร่วมประชุมเท่าใด

22. การประชุมคณะกรรมการชมรม

22.1 ให้มีการประชุมคณะกรรมการชมรมไม่น้อยกว่าปีละ 2 ครั้ง และต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน

22.2 ต้องมีกรรมการชมรมไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่ง และหากมีไม่ครบ ให้เลขาธิการเรียกประชุมใหม่ภายใน 7 วัน โดยไม่ต้องคำนึงถึงองค์ประชุม

22.3 การลงมติให้ถือเสียงข้างมากเป็นเกณฑ์

22.4 ให้ประธาน หรือผู้แทนทำหน้าที่เป็นประธานของที่ประชุมกรรมการชมรม

หมวด 5

การเงิน

23. ให้ประธานและเหรัญญิกเป็นผู้รับผิดชอบในการเงินและทรัพย์สินของชมรม

24. เงินของชมรมต้องนำฝากธนาคารหรือสถาบันการเงินที่เชื่อถือได้

25. เหรัญญิก จะรักษาเงินสดไว้สำรองจ่ายไม่เกิน 5000 บาท

หมวด 6

อื่น ๆ

26. การเลิกชมรม การเลิกชมรมต้องมีคะแนนเสียงของที่ประชุมใหญ่ไม่น้อยกว่า ครึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิก หรือ 3 ใน 4 ของสมาชิกที่เข้าประชุมการชำระบัญชีเมื่อเลิกชมรมให้เป็นไปตามกฎหมาย เมื่อชำระบัญชีเสร็จแล้ว หากมีทรัพย์สินเหลืออยู่ ให้ตกไปเป็นสมบัติของสถาบันวิจัยพืชสวน กรมวิชาการเกษตร

27. การแก้ไขระเบียบข้อบังคับของชมรม ทำได้โดยการใช้มติเสียงส่วนมากของที่ประชุมใหญ่

หมวด 8

บทเฉพาะกาล

28. คณะกรรมการก่อตั้งชมรม ให้คณะกรรมการก่อตั้งชมรม ซึ่งมีบัญชีแนบต่อท้ายนี้ ทำหน้าที่เป็นคณะกรรมการชมรม จนกว่าจะมีการเลือกตั้งคณะกรรมการชมรม ภายในกำหนด 1 ปี และให้คณะกรรมการชุดนี้ เลือกในระหว่างกันเองให้ดำรงตำแหน่งต่าง ๆ ตามที่ระบุไว้ในข้อ 11

 

กรรมการชมรมอนุรักษ์และพัฒนาน้ำมันมะพร้าวแห่งประเทศไทย พศ. 2550-51

กรรมการที่ปรึกษา รศ. นพ. ดร. กำพล ศรีวัฒนกุล นายสุชาติ วิจิตรานนท์

ประธาน/สาราณียกร ดร. ณรงค์ โฉมเฉลา

รองประธาน นายสมชาย วัฒนโยธิน

เลขาธิการ นางปิยนุช นาคะ

ผู้ช่วยเลขาธิการ นางวิไลวรรณ ทวิชศรี

เหรัญญิก นส. วรรณนา แซ่อุ้ย

นายทะเบียน นางวาสนา ปิติสินชูชัย

ประชาสัมพันธ์ หมอพัทธนันท์ เดชปองสมสิทธิ์

กรรมการกลาง พอ. นพ. ดำรง เชี่ยวศิลป์ พญ. ธิดา คงจรรักษ์

ดร. ประคองศิริ บุญคง นางรินดา ปฤชาบุตร

นายสุรเดช นิลเอก นายรุจน์ สุวรรณเสรีเกษม

นายเกรียง ฉันทะชัยมงคล นายพิศิษฐ์ วีระไวทยะ

นายพงศ์พิสุทธิ์ เกียรติวรางกูร นายประวิทย์ เทพนุ้ย

นางกุลภัรศรณิ์ เหล่าสินชัย นส. เปล่งสุรีย์ หิรัญตระกูล

นายธนากร เที่ยงน้อย นายธัญญา ธีระศาสตร์

นางเสาวรส สุริยะฉันทนานนท์ นส. วิไลศรี ลิมปพยอม นายธนพรชัย บุญมาเสมอ

 
ลิขสิทธิ์ © 2022 ชมรมอนุรักษ์และพัฒนาน้ำมันมะพร้าวแห่งประเทศไทย. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
Joomla! เป็นซอฟท์แวร์เสรีภายใต้ลิขสิทธิ์ GNU/GPL License.
เว็บนี้ขับเคลื่อนด้วย จูมล่าลายไทย
 
ป้ายโฆษณา